Umowa Licencyjna

Zainstalowanie i użytkowanie systemu MiStral wymaga bezwzględnego zaakceptowania poniższych warunków umowy licencyjnej!

UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA.

PRZEDMIOTEM UMOWY JEST PROGRAM KOMPUTEROWY MISTRAL, ZWANY W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ UMOWY OPROGRAMOWANIEM.

UMOWA zostaje zawarta pomiędzy firmą Mistral.NET Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-697), ul. Mrówcza 243, zwaną w dalszej części umowy  PRODUCENTEM,  a osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która legalnie  nabyła OPROGRAMOWANIE, zwaną w dalszej części umowy LICENCJOBIORCĄ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE   LICENCJOBIORCA  ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ JEST RÓWNOZNACZNA  Z  AKCEPTACJĄ  BEZ  ZASTRZEŻEŃ  POSTANOWIEŃ UMOWY.

JEŻELI LICENCJOBIORCA NIE  ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA PRAWA DO INSTALOWANIA  ANI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA  MiStral


1. Warunki licencji: Na podstawie odpowiedniej opłaty licencyjnej oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY, PRODUCENT  gwarantuje LICENCJOBIORCY niewyłączne, niezbywalne prawo do używania jednej kopii OPROGRAMOWANIA w określonej wersji.

LICENCJOBIORCA może zainstalować jedną kopię  OPROGRAMOWANIA w ramach jednej licencji w określonej wersji na jednym komputerze, stacji roboczej, lub innym urządzeniu elektronicznym, dla którego OPROGRAMOWANIE zostało zaprojektowane („URZĄDZENIE”). Jeżeli OPROGRAMOWANIE  ma postać pakietu lub zestawu składającego się z więcej niż jednego programu, niniejsza Licencja dotyczy wszystkich elementów tego pakietu, o ile w cenniku w dniu zawarcia umowy licencyjnej określone one były jako jeden produkt.  LICENCJOBIORCA może zainstalować kolejną licencję OPROGRAMOWANIA na URZĄDZENIU na którym już zainstalował inną kopię OPROGRAMOWANIA tylko w przypadku zakupu kolejnej licencji OPROGRAMOWANIA.

(I). Użytkowanie: Każda jednostka OPROGRAMOWANIA  jest licencjonowana jako pojedynczy produkt i nie może być wykorzystywane na więcej niż jednym URZĄDZENIU

(II). OPROGRAMOWANIE  jest „użytkowane” na  URZĄDZENIU, gdy jest ono załadowane do pamięci tymczasowej URZĄDZENIA (na przykład do pamięci RAM) lub gdy jest ono zainstalowane na nośniku URZĄDZENIA (na przykład na twardym dysku, płycie CD-ROM lub innym). LICENCJOBIORCA może wykonywać kopie zapasowe OPROGRAMOWANIA i DOKUMENTACJI w dowolnej ilości, ale przez czas obowiązywania UMOWY będą one w jego posiadaniu. Na życzenie PRODUCENTA  LICENCJOBIORCA zobowiązany jest podać mu aktualną liczbę sporządzonych kopii zapasowych. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ochrony OPROGRAMOWANIA i DOKUMENTACJI  przed nieautoryzowanym kopiowaniem lub użytkowaniem.

(III). Przed sprzedażą URZĄDZENIA, na którym zainstalowane było OPROGRAMOWANIE, LICENCJOBIORCA musi bezwzględnie usunąć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA.

(IV). LICENCJOBIORCA nie ma prawa do publicznego udostępniania, dekompilacji i dezasemblacji OPROGRAMOWANIA. Informacje konieczne do współpracy OPROGRAMOWANIA z tworzonymi przez LICENCJOBIORCĘ programami komputerowymi, mogą być udostępnione wyłącznie przez PRODUCENTA.

(V). LICENCJOBIORCA nie ma prawa do powielania, poprawiania błędów i modyfikowania całości ani jakiejkolwiek części OPROGRAMOWANIA. Ponadto nie może tworzyć produktów pochodnych opartych na OPROGRAMOWANIU Mistral.NET Sp. z o.o. LICENCJOBIORCA nie może zezwolić na wykonywanie powyższych czynności osobom trzecim.

(VI). LICENCJOBIORCA nie może odsprzedawać, przekazać, wypożyczać lub wydzierżawiać OPROGRAMOWANIA, ani przekazywać swoich praw licencyjnych osobom trzecim.

(VII). Przechowywanie i wykorzystywanie w sieci: LICENCJOBIORCA może wykorzystywać OPROGRAMOWANIE na URZĄDZENIU obsługującym wielu użytkowników lub na serwerze.

(VIII). Wykorzystanie OPROGRAMOWANIA polegające na jego hostowaniu  i ewentualnym  pobieraniu z tego tytułu opłat nie jest możliwe bez pisemnej zgody PRODUCENTA.

2. OPROGRAMOWANIE  funkcjonalnie nie  jest przystosowane do samodzielnego działania. Do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA  niezbędne jest posiadanie przez LICENCJOBIORCĘ programu  WAPRO Wag  produkcji firmy Asseco Business Solutions  S.A. w wariancie PRESTIŻ* lub funkcjonalnie lepszym **.  Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych do prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA wymagań technicznych zawarte są w DOKUMENTACJI (instrukcja instalacji i obsługi – wersja elektroniczna, oraz  na stronie  internetowej PRODUCENTA, pod adresem  http://www.mistral.net.pl )

* Możliwa jest także współpraca OPROGRAMOWANIA z wariantami START i BIZNES programu  WAPRO Mag  – jednakże część funkcjonalności OPROGRAMOWANIA nie będzie mogła być w tym przypadku wykorzystana.

** Ze względu na dość dużą integrację OPROGRAMOWANIA z  programem  WAPRO Mag   produkcji firmy Asseco Business Solutions  S.A  PRODUCENT zastrzega sobie prawo do ograniczania działania i współpracy danej wersji (nr wydania) OPROGRAMOWANIA tylko  z  odpowiednią wersją programu  WAPRO Mag . Oznacza to, że zaktualizowanie programu WAPRO Mag będzie oznaczać konieczność  zaktualizowania OPROGRAMOWANIA do wersji, która została przystosowana do prawidłowej współpracy i działania z  tą wersja programu WAPRO Mag. Opis zmian dokonanych w poszczególnych wersjach OPROGRAMOWANIA dostępny jest na stronie internetowej poświęconej OPROGRAMOWANIU, pod adresem:  https://mistral.net.pl

3. Jedna licencja OPROGRAMOWANIA jest przeznaczona i może działać tylko z  jedną firmą zdefiniowaną w programie WAPRO Mag.
4. OPROGRAMOWANIE  wykonane jest w technologii Klient-Serwer i do działania OPROGRAMOWANIA niezbędne jest posiadanie przez LICENCJOBIORCĘ oprogramowania  Microsoft® SQL Server w wersji 2016 lub nowszej. Jako serwer bazy danych OPROGRAMOWANIA MiStral, PRODUCENT zaleca użytkowanie programu Microsoft® SQL  Express, który można bezpłatnie pobrać ze stron internetowych firmy Microsoft® i bezpłatnie używać  także do celów komercyjnych. PRODUCENT nie ponosi  żadnej odpowiedzialności  za posiadanie przez LICENCJOBIORCĘ prawidłowej i zgodnej z prawem licencji oprogramowania innych producentów. Odpowiedzialność za zakupienie i/lub użytkowanie prawidłowej licencji oprogramowania Microsoft® SQL Server  oraz innych produktów i licencji innych producentów oprogramowania spoczywa w pełnym zakresie na LICENCJOBIORCY.

Konstrukcja OPROGRAMOWANIA oparta jest o technologie i rozwiązania serwerowe firmy Microsoft®. Do działania  OPROGRAMOWANIA niezbędne jest posiadanie własnej licencji systemu operacyjnego firmy Microsoft® zawierającej pełną wersję komponentu serwera IIS (Internetowych usług informacyjnych) w wersji 7.0 lub nowszej. Ze szczegółami dotyczącymi specyfikacji technicznej oraz aktualnych wymogów licencyjnych produktów firmy Microsoft® można zapoznać się na stronie internetowej producenta: http://www.microsoft.com/

5. Czas trwania: Niniejsza UMOWA obowiązuje przez okres odpowiedni do wykupionej licencji. Jeśli w wydanej licencji nie ma mowy o licencji ograniczonej czasowo, przyjmuje się, że licencja jest wydana na czas nieokreślony, liczony od momentu jej zaakceptowania, o ile nie zostanie rozwiązana wcześniej.

6. AKTUALIZACJE. Jako AKTUALIZACJE określamy wszelkie ulepszenia, nowe funkcjonalności, rewizje, poprawki do usterek programowych, usprawnienia, naprawy, modyfikacje, dostosowanie do nowych wersji systemów operacyjnych oraz innych systemów, od których zależne jest prawidłowe  działanie OPROGRAMOWANIA, dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych, kopie, dodatki lub zestawy konserwacyjne, itp. Każda AKTUALIZACJA posiada unikalny kod aktywacyjny. AKTUALIZACJE udostępniane  są tylko w formie elektronicznej. Realizacja zakupu AKTUALIZACJI odbywa się przez przekazanie LICENCJOBIORCY przez PRODUCENTA kodu aktywacyjnego OPROGRAMOWANIA oraz Faktury VAT zakupu w formie elektronicznej. AKTUALIZACJE są płatne. W przypadku dokonywania regularnych AKTUALIZACJI (nie później niż w miesiąc od terminu okresu ważności AKTUALIZACJI) Opłata za licencję OPROGRAMOWANIA upoważniającą LICENCJOBIORCĘ do pobierania AKTUALIZACJI przez okres kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy wynosi 25% (dwadzieścia pięć procent) aktualnej ceny detalicznej (określonej na stronie  internetowej PRODUCENTA, pod adresem  http://www.mistral.net.pl ) posiadanego wariantu OPROGRAMOWANIA. W przypadku dokonania zakupu po upływie terminu ważności AKTUALIZACJI, koszt AKTUALIZACJI zwiększa się o 2% wraz z każdym następnym miesiącem braku wykupu AKTUALIZACJI. LICENCJOBIORCA ma prawo do bezpłatnego pobierania i instalowania wszystkich dostępnych AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA przez okres pierwszych 12 (dwanaście) miesięcy od daty pierwszej rejestracji zakupionej licencji.

PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zmian warunków technicznych i handlowych dotyczących aktualizacji bez podawania wcześniejszej informacji o zmianie (w tym do zmiany ceny aktualizacji).

7. WERSJA TESTOWA DEMO, zwana dalej „TRIAL”. PRODUCENT nadaje LICENCJOBIORCY prawo do zapoznania się z  OPROGRAMOWANIEM i jego użytkowania  w celach testowych bez konieczności kupowania  licencji, tworząc licencję DEMO na okres  ograniczony do określonej w licencji „TRIAL” liczby dni, liczonych od daty instalacji OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ. Po upływie okresu ważności licencji „TRIAL” LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do bezwzględnego i bezzwłocznego usunięcia OPROGRAMOWANIA z zasobów swojego URZĄDZENIA oraz NOŚNIKÓW URZĄDZENIA (także zewnętrznych jak pamięci flash, cd, plików tymczasowych i archiwalnych, programów pocztowych itd. )

8. WERSJA „TRIAL” ogranicza funkcjonalność do użytkowania  OPROGRAMOWANIA  tylko przez określoną w licencji „TRIAL” liczbę dni wyłącznie w celach testowych

9. WERSJA „TRIAL” NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA DO CELÓW KOMERCYJNYCH

10. LICENCJOBIORCY przysługuje prawo do zwrotu zakupionego  OPROGRAMOWANIA w ciągu 30 dni od daty zakupu jedynie w przypadku, gdy LICENCJOBIORCA nie dokonał w tym okresie aktywacji OPROGRAMOWANIA (nie utworzył licencji)

11. Prawa autorskie: OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawo. Wszystkie  prawa własności, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe oraz prawa własności intelektualnej stanowią własność PRODUCENTA  oraz firm współtworzących platformy których działanie jest niezbędne do funkcjonowania  OPROGRAMOWANIA.  WAPRO Mag  jest znakiem towarowym należącym do firmy Asseco Business Solutions S.A. Zainstalowanie lub użytkowanie OPROGRAMOWANIA  przez LICENCJOBIORCĘ nie przenosi na niego żadnych praw własności, poza wymienionymi w niniejszej UMOWIE.

12. Poufność: LICENCJOBIORCA zgadza się, że OPROGRAMOWANIE oraz DOKUMENTACJA, włącznie z wyglądem i strukturą stanowią poufną własność  PRODUCENTA. LICENCJOBIORCA nie może ujawniać i udostępniać tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody PRODUCENTA. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się chronić te informacje.

13.PRODUCENT zastrzega sobie prawo zamieszczenia informacji o zakupie OPROGRAMOWANIA przez Klienta zwanych dalej REFERENCJAMI na stronie internetowej PRODUCENTA na potrzeby LISTY REFERENCYJNEJ, chyba, że Klient wyrazi na piśmie swój sprzeciw.

REFERENCJE mogą zawierać takie informacje jak bezpośredni adres do serwisu z OPROGRAMOWANIEM LICENCJOBIORCY, adres WWW strony własnej LICENCJOBIORCY oraz krótką informację o profilu działalności i LOGO LICENCJOBIORCY, chyba, że KLIENT wyrazi na piśmie sprzeciw do wyświetlenia którejkolwiek z informacji identyfikujących LICENCJOBIORCĘ.

14. Ograniczenia rękojmi i gwarancji:

(I) PRODUCENT  gwarantuje, że działanie OPROGRAMOWANIA w istotnym zakresie będzie zgodne z funkcjonalnością opisaną w DOKUMENTACJI (Instrukcja instalacji i obsługi, oraz na stronie  internetowej PRODUCENTA, pod adresem  http://www.mistral.net.pl)

(II) LICENCJOBIORCA potwierdza, że OPROGRAMOWANIE odpowiada jego wymaganiom. PRODUCENT nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE i/lub DOKUMENTACJA nie zawierają błędów i odpowiada  wymaganiom LICENCJOBIORCY;

(III) PRODUCENT  nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE jest wolne od wad oraz że spełnia wszystkie wymagania i oczekiwania LICENCJOBIORCY

(IV) PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań LICENCJOBIORCY w konkretnym zastosowaniu OPROGRAMOWANIA. W interesie LICENCJOBIORCY leży uprzednie zapoznanie się  z możliwościami OPROGRAMOWANIA  w trybie demonstracyjnym.

(V) Wszystkie postanowienia niniejszej UMOWY znoszą obowiązywanie jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń pomiędzy LICENCJOBIORCĄ i PRODUCENTEM, dotyczących DOKUMENTACJI i OPROGRAMOWANIA w zakresie ujętym w niniejszej UMOWIE

(VI) PRODUCENT nie gwarantuje kompatybilności OPROGRAMOWANIA  z innymi systemami informatycznymi, które  współpracują z OPROGRAMOWANIEM

(VII) Po upływie  12 miesięcy od daty pierwszego zarejestrowania przez LICENCJOBIORCĘ  licencji zakupionego  OPROGRAMOWANIA , PRODUCENT może odmówić  ponownego wydania kodu aktywacyjnego dla wersji OPROGRAMOWANIA starszej od aktualnie udostępnionej AKTUALIZACJI

(VIII) PRODUCENT zapewnia bezpłatne działania serwisowe polegające na usuwanie awarii tylko dla aktualnych wersji OPROGRAMOWANIA. Informacje o aktualnej wersji OPROGRAMOWANIA dostępne są na stronie https://mistral.net.pl. Użytkownik który wykupił bieżącą aktualizację lub korzysta z aktywnej licencji czasowej ma prawo do uzyskania pomocy technicznej w formie płatnej wizyty konsultanta oraz bezpłatnie – drogą telefoniczną i elektroniczną (e-mail, www, serwis zdalny). Wszystkie zgłoszenia błędów dot. wersji innej niż wersja aktualna opisana na stronie internetowej www.mistral.net.pl nie będą przez PRODUCENTA rozpatrywane.

15. Ograniczenia odpowiedzialności: Treść  DOKUMENTACJI (instrukcja instalacji i obsługi),  ze względu na cykl edycyjny może zawierać pewne nieścisłości lub nie uwzględniać wszystkich zmian w Oprogramowaniu. Treść instrukcji obsługi lub DOKUMENTACJI nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA. Informacje o zmianach w OPROGRAMOWANIU  zawarte są  na stronie  internetowej PRODUCENTA, pod adresem  http://www.mistral.net.pl. Odpowiedzialność  PRODUCENTA wynikająca lub mająca związek z dostarczaniem OPROGRAMOWANIA nie może w żadnym przypadku przekroczyć wartości nabytej pierwszej licencji OPROGRAMOWANIA. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków, gdy nieograniczona odpowiedzialność  PRODUCENTA wobec LICENCJOBIORCY jest przewidziana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. PRODUCENT nie odpowiada ze ewentualne straty i szkody  poniesione przez LICENCJOBIORCE  będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem użytkowania OPROGRAMOWANIA w całości lub jego części.

16. Treść oraz wiarygodność niniejszej UMOWY podlega polskiemu prawu. Akceptując postanowienia niniejszej UMOWY Strony poddają się jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polski. Ponadto PRODUCENT ma prawo do wszczęcia procedur prawnych w dowolnym sądzie podlegającym kompetentnej jurysdykcji.

17. PRODUCENT ma prawo zlecania lub przekazania swoich praw wynikających z niniejszej UMOWY innym podmiotom, także takim, które mogą  kontrolować  przestrzeganie ustaleń niniejszej UMOWY przez LICENCJOBIORCĘ

18. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopce strony,  na  generowanych dokumentach  oraz w wiadomościach e-mail wysyłanych przez OPROGRAMOWANIE informacji o nazwie systemu i producenta wraz z jego adresem internetowym.
19. Postanowienia szczególne

(I) Niniejsza UMOWA stanowi porozumienie między Stronami dotyczące dziedzin w niej opisanych i unieważnia wszelkie (pisemne lub ustne) uprzednie porozumienia, decyzje oraz obietnice składane przez PRODUCENTA. Jeżeli LICENCJOBIORCA zawarł niniejszą UMOWĘ polegając na fałszywych opiniach, PRODUCENT nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, poza przewidzianymi w niniejszej UMOWIE.

(II) W przypadku wykorzystywania wersji TRIAL OPROGRAMOWANIA mają zastosowanie wszystkie postanowienia UMOWY z wyjątkiem zapisów zawartych w pkt. 6 dotyczących wersji komercyjnej OPROGRAMOWANIA. Dla wersji TRIAL OPROGRAMOWANIA czas trwania UMOWY jest ograniczony liczby dni na którą wystawiono licencję „TRIAL”.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2020